Historie školy

V roce 1877 zakoupilo město Aš, s úmyslem vybudovat novou školu, usedlost „na Kameni“ nad Roglerovou a Adlerovou zahradou. Stavbu provedl stavitel Ignác Konig z Kynžvartu za 117 450 zlatých. Dokončena byla v létě 1890 a slavnostně otevřena k 1.9. 1890.

Byly tam umístěny dvě samostatné obecné školy – chlapecká pod vedením řídícího učitele Albina Keila a dívčí pod vedením řídícího učitele Adama Leupolda. Protože v budově byly ještě volné místnosti, byla zde umístěna Buchnerova mateřská škola pod vedením učitelky Adeliny Muckové a provizorně i c. k. Tkalcovská škola až do svého přesídlení do nově postavené odborné školy. Bylo zde v té době umístěno i městské muzeum. Od roku 1921 byla ve škole umístěna německá měšťanská škola. Po válce sloužila budova nějaký čas jako kasárna pro československé vojáky. V roce 1948 byla uvolněna a nákladem 994 369 Kčs adaptována. V roce 1949 začala opět sloužit svému původnímu účelu a jako škola slouží dosud.

Protože dnes již neexistuje kronika, která by dokladovala úplné začátky této školy, jsou zprávy získané z okresního archívu a od pamětníků velmi kusé. Víme, že v září roku 1945 bylo v okrese otevřeno šest národních škol a dvě školy střední. První národní škola však nebyla v budově 1. základní školy, jak ji známe dnes. Spolu se střední školou byly umístěny v budově školy v Hlávkově ulici, , odkud se přestěhovaly do své kmenové budovy až v roce 1948 po již zmíněné adaptaci. V této době měla národní škola 6 tříd se 207 žáky a střední škola 8 tříd s 325 žáky. Ředitelem školy byl pan Melichar. Dalšími řediteli této školy byli pan Bezděka, po něm pan Šebrle a ve školním roce 1955/56 byl do funkce ředitele jmenován Pavel Jetleb a jeho zástupkyní Jarmila Černá.

Z archivních materiálů se lze dozvědět, v jakých podmínkách pracovaly školy v roce 1950. Střední škola měla 10 učeben, 5 kabinetů, kreslírnu, stupňovitou fyzikální učebnu, dílny pro dívčí i chlapecké ruční práce, knihovnu, sborovnu, ředitelnu, hudební síň, kuchyni s jídelnou, tělocvičnu se šatnou, byt pro školníka. Národní škola byla pětitřídní se třemi pobočkami. Učilo zde celkem 7 učitelů. Škola využívala některých prostor střední školy, jako například tělocvičnu., jídelnu, sborovnu, aj. Jak je vidět, nebyla na tom střední škola ve srovnání s některými jinými okresy nejhůře. Budova však byla stará, a přestože byla v roce 1948 opravena, vyžádala si novou generální opravu, která byla provedena v roce 1953/54. Protože po tu dobu musela být budova uvolněna, probíhalo vyučování zatím v prostorách 2. národní školy v Hlávkově ulici.

V září 1954 se už opět slavnostně zahajoval nový školní rok v opravené budově kmenové školy, která měla v tuto dobu 19 tříd a 763 žáků. O rok později se počet žáků zvýšil na 857 a bylo 23 tříd. Roku 1959 dochází k přestavbě školství, která se dotkla i ašských škol. Jedenáctiletá střední škola byla změněna na dvanáctiletou střední školu, z 2. národní školy v Hlávkově ulici se stala 2. osmiletá střední škola, stejně tak se změnily i národní školy v Hranicích a Hazlově a 1. osmiletá střední škola byla změněna na 1. základní devítiletou školu v Aši.

Od roku 1961 je psána nová školní kronika. V tuto dobu vede školu už dříve zmíněný pan Jetleb se svými zástupci paní Černou a Norbertem Jelínkem. Škola měla v té době 709 žáků, 20 tříd a 25 učitelů. V roce 1962 byla opět prováděna generální oprava budovy. Byla prováděna výměna stropů a ústředního topení o celkových nákladech 1 200 000 Kčs. Oprava byla prováděna za normálního provozu školy, a proto bylo nutné postupovat ve dvou etapách. Nejdříve se opracovalo severní křídlo a v jižním se vyučovalo, pak se žáci učili v opravené části budovy a práce mohly pokračovat v uvolněném traktu školy.

V srpnu 1964 byl novým zástupcem ředitele jmenován pan Jaroslav Helcl. Dosavadní zástupce pan Jelínek odešel na vlastní žádost učit na zvláštní školu. Z významných akcí tohoto roku stojí za zmínku například dokončení výstavby školního hřiště, hřiště na odbíjenou, házenou a malé hřiště na kopanou. Dále bylo dobudováno doskočiště pro skok daleký a trať pro sprint. Na školním pozemku byl postaven skleník. Od září roku 1965 se ve škole začalo s experimentální diferenciální výukou v 9. ročnících. Ty byly rozděleny na třídu A – praktickou a třídu B – studijní.

V roce 1970/71 došlo ke změně ve vedení školy. Dosavadní ředitel školy P. Jetleb byl jmenován ředitelem ZŠ v Hranicích. Do vedení byl prozatímně jmenován Ivan Marek a jeho zástupcem se stal Vladimír Šulc. V této době bylo ve škole 510 žáků ve 20 třídách. Toto vedení působilo na škole po dobu 1 roku. Od září 1971 pracoval na škole jako její ředitel Pavel Liška, který přišel z 1. ZDŠ v Mariánských Lázních, a jeho zástupcem se stal Jaroslav Helcl starší, který přišel ze 4. ZDŠ v Aši.

Další změna ve vedení nastala až v roce 1980, kdy pan Helcl odešel do důchodu a na místo zástupce nastoupila Věra Biedroňová. Ta v roce 1987 nastoupila jako ředitelka 3. ZŠ v Aši a zástupkyní na naší škole se stala Jana Hofmanová. Po šestnáctiletém působení ve funkci ředitele na 1. ZŠ v Aši odešel z důvodu přestěhování do Chebu pan Liška a na jeho místo nastoupil Pavel Jelínek.

Po změně režimu v naší republice došlo k znovuobnovení ašského víceletého gymnázia, na které odešli učit dosavadní ředitel a jeho zástupkyně. Novým ředitelem školy se stal pan Antonín Kuhn. Po jeho odchodu do důchodu se novou ředitelkou školy stala Mgr. Božena Hostková. Jako její zástupce se vystřídali v letech 1992 – 2000 pan Libor Blažek (v současnosti starosta města Aše) a Mgr. Ivanka Čelikovská. Po jejím odchodu do důchodu se stal novým zástupcem ředitele Mgr. Milan Šatra.

V červnu 2002 vyhrála konkurs a stala se ředitelkou Mgr. Eva Horáčková. Zástupcem ředitelky zůstával Mgr. Milan Šatra. Významnou změnou pro život školy se stal její přechod do právní subjektivity. Tato změna umožní lepší a průhlednější hospodaření školy, včetně doplňkové činnosti, jejímž prostřednictvím lze získat další prostředky pro hlavní provoz a úkol – vyučovací proces. Přes léto proběhlo ve škole mnoho významných změn – reorganizace (přestěhování) učeben, vytvoření 2 učeben MCIT apod.

Ve školním roce 2002/2003 došlo vzhledem k náročnosti pracovní náplně jednotlivých funkcí ke jmenování Mgr. Milady Dvířkové do funkce zástupkyně ředitelky a Mgr. Milan Šatra převzal funkci informatika školy. Současně s tím se stává i garantem výuky v nově vytvořené třídě s rozšířenou výukou informatiky, která by se měla stát alternativou pro žáky, kteří mají lepší studijní předpoklady, ale nepřestoupili do primy ašského gymnázia. Tímto škola udělala další významný krok ve své dlouhodobé orientaci na výuku informatiky.

Po odchodu Mgr. Milady Dvířkové do důchodu se stala novou zástupkyní ředitelky Mgr. Renata Havlíčková. Ve školním roce 2017/18 došlo z popudu ČŠI ke zrušení tříd s rozšířenou výukou informatiky, obsah této výuky včetně možnosti získání mezinárodního certifikátu ECDL byl přesunut do skupiny povinně volitelných předmětů. Covidovou uzávěru škol 20119/20 a 2020/21 zvládl sbor velmi dobře a všichni vyučující se společně se žáky výrazně posunuli ve svých digitálních dovednostech. Od září 2021 škola přistoupila do 1. vlny realizace výuky dle revize RVP a úspěšně zvládla zavedení výuky tzv. nové informatiky a rozvoj digitálních kompetencí žáků. Mgr. Milan Šatra se výrazně prosadil do celostátního lektorského týmu Národního pedagogického institutu ČR a pomáhá svou metodickou činností školám v celé ČR se spuštěním výuky dle revize RVP v pozicích krajského ICT metodika, předsedy oblastního kabinetu ICT Chebsko a především lektora a konzultanta revize. Svou činností úspěšně reprezentuje naší školu v rámci svého metodického působení.