Školní družina

Školní družina je nedílnou součástí Základní školy Aš, Kamenná 152, okres Cheb. Provoz je zajišťován od 6.00 do 7.45 hodin a od 11.45 do 16.00 hodin ve 3 odděleních.

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky včetně případné přípravy na vyučování.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny, např. kroužky, soutěže.

Vedoucí vychovatelka zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok a činí 170,-Kč za měsíc.

vychovatelka

e-mail

telefon

Jana Kolářová – vedoucí vychovatelka ŠD

kolarova@kamenna.cz

354 544 552

Jarmila Mitregová

kolarova@kamenna.cz

354 544 552

Iveta Baierová

baierová@kamenna.cz

354 544 552