Základní údaje školy

základní údaj

hodnota 

zřizovatel

Město Aš
se sídlem Kamenná 473/52, 352 01 Aš 1
IČ 00253901

právní forma

příspěvková organizace

název podle zřizovací listiny

Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb

statutární orgán organizace

ředitelka školy

adresa

Kamenná 152, 352 01 Aš

obor vzdělání KKOV podle ŠV

KKOV 79-01-C/01 Základní škola

IČO

70976473

identifikátor právnické osoby (IZO ředitelství)

600066339

seznam hlavních dokumentů

1. Školský zákon
2. Školní vzdělávací program
3. Rozpočet školy
4. Školní řád

seznam nejdůležitějších předpisů

1. Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění
2. Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
3) Zákon 500/2004 S. správní řád
4) Zákon 262/2006 S. zákoník práce v platném znění
5) Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění
5) Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
6) Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
7) Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
8) Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění