Školní poradenské pracoviště

Pracovní tým Školního poradenského pracoviště (ŠPP):

 • Mgr. Eva Horáčková – ředitel školy
 • Mgr. Renata Havlíčková – zástupce ředitele školy, koordinátor vzdělávání žáků s  odlišným  mateřským jazykem (OMJ)
 • Mgr. Vladimíra Bednářová – výchovný poradce, kariérový poradce
 • Mgr. Jana Biedermannová – školní metodik prevence
 • Mgr. Dagmar Babušíková – školní speciální pedagog

Konzultace s jednotlivými členy ŠPP jsou možné po předchozí domluvě na níže uvedených kontaktech.

Náplň práce kariérového poradce (bednarova@zskamenna.cz):

 • informační a poradenské činnosti pro žáky a rodiče v profesní orientaci a administrace přijímacích řízení na SŠ
 • organizace návštěv zástupců SŠ, exkurzí

Náplň práce školního speciálního pedagoga (babusikova@zskamenna.cz):

 • zpracovávání informací o žácích (posudky, zprávy apod.)
 • spolupráce na vypracovávání a kontrola IVP
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem nebo skupinou žáků 1. a 2. stupně (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • diagnostické a intervenční činnosti u žáků s SPU ve spolupráci s PPP a vyučujícími, hospitace ve třídách
 • metodická a organizační podpora asistentů pedagoga
 • pravidelné konzultace s rodiči (dle dohody)
 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)

Náplň práce výchovného poradce (bednarova@zskamenna.cz )

 • podpora a vedení žáků k úspěšnému zvládání školní docházky
 • zajištění spolupráce a komunikace mezi žákem, rodinou a školou
 • hospitace ve třídách (zaměřeno na problémové situace)
 • péče o začlenění nových žáků do výuky
 • řešení výchovných problémů, účast na výchovných komisích
 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)
 • zajištění spolupráce s PPP – předávání dokumentace a konzultace

Náplň práce metodika prevence (biedermannova@zskamenna.cz):

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu školy
 • vedení dokumentace a archivace v souvislosti se svou činností
 • individuální práce s žáky nebo třídními kolektivy podle potřeby
 • zprostředkování a řízení diskuzí pro učitele, žáky a rodiče týkající se aktuálních problémů
 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)
 • spolupráce se školním parlamentem

Náplň práce koordinátora vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (zastupce@zskamenna.cz):

 • podpora a organizování činností žáků s OMJ
 • adaptace cizojazyčných žáků na nové prostředí
 • metodická podpora učitelů a asistentů pedagoga při práci se žáky s OMJ
 • lektorování hodin češtiny jako druhého jazyka
 • zprostředkování a organizace seminářů a školení pro pedagogické pracovníky
 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)